1.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dotyczące wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowej technologii produkcji oprawek do okularów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych, posiadających unikalne cechy zarówno projektowe jak i produkcyjne.

2.Miejsce i termin złożenia oferty

8.1. Oferty należy składać pod adresem: OVVO Optics Sp. Z O.O. ul. Nowobielawska 36 58-260 Bielawa w terminie od 21.11.2017r do 29.11.2017r. do godz. 15:30. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany powyżej. 8.2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a) Nazwą i adresem Zamawiającego : OVVO Optics Sp. Z O.O. ul. Nowobielawska 36 58-260 Bielawa
b) Nazwą i adresem Wykonawcy
c) Adnotacją „ Nie otwierać do 29.11.2017r. do godziny 15:30.”
8.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.11.2017r. o godz. 16.00 Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert powinny stawić się siedzibie przedsiębiorstwa nie później niż na 15 minut przed otwarciem. 8.4.Oferty złożone w inny sposób niż wskazany powyżej., w tym w szczególności za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. 8.5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Artur Piłat

artur.pilat@ovvooptics.com

Tel: 001 (646) 436 9773

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkami:

- zapytanie ofertowe .pdf

- wzór zapytania .docx

- wzór zapytania .pdf

- wyniki przetargu z dnia 29.11.2017 roku .pdf
Zapytanie ofertowe numer 1/2017 z dnia 28.09.2017r.

Na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa

Ovvo Optics Sp. z o.o.

  W związku z ubieganiem się przez firmę Ovvo Optics o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Zamawiający

Nazwa: Ovvo Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Nowobielawska 36, 58-260 Bielawa
Dane rejestrowe REGON: 366074087, NIP: 8822125619
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:


Artur Piłat

artur.pilat@ovvooptics.com

Tel: 001 (646) 436 9773

Postępowanie w docx

Postępowanie w pdf

Zapytanie ofertowe w pdf