WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przeczytaj uważnie poniższe warunki korzystania ("Warunki") dotyczące korzystania z tej witryny internetowej pod adresem www.ovvooptics.com ("Witryna"). Korzystanie z tej Strony i /lub jej odwiedzenie stanowi Twoją zgodę na związanie się i działanie zgodnie z niniejszymi Warunkami, naszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego. OVVO Optics LLC. (Łącznie "OVVO") zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków i /lub naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy używasz tej Witryny, będzie obowiązywała bieżąca wersja Warunków i musisz zapoznać się ze Warunkami dotyczącymi wszelkich zmian wprowadzonych od ostatniej wizyty w Witrynie.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

  Proszę przeczytać naszą Politykę Prywatności, która reguluje sposób, w jaki OVVO będzie obsługiwał wszelkie dostarczone nam informacje osobiste.
 2. PRAWA WŁASNOŚCI I UŻYTKOWANIE MATERIAŁÓW WITRYNY:

  Znaki towarowe, znaki graficzne i usługi wyświetlane w tej witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi OVVO, jej licencjodawców lub dostawców treści lub osób trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, logo i znaki usług są własnością odpowiednich właścicieli. Nic na tej stronie nie będzie interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub usług wyświetlanych w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. OVVO zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Serwisie i jej zawartości. Witryna i jej treść, w tym tekst, projekty, grafika, interfejsy i kody, a także ich wybór i układ, są chronione jako kompilacja na podstawie praw autorskich Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Użytkownik nie może (a) modyfikować treści znajdujących się w niniejszej Witrynie w jakikolwiek sposób ani reprodukować ani publicznie wyświetlać, wykonywać ani dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać takich treści w jakimkolwiek celu publicznym lub handlowym; Lub (b) usuwać, niejasne lub w inny sposób naruszać zastrzeżone zawiadomienia dotyczące wszelkich treści, w tym dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji dotyczących własności intelektualnej.
 3. KONTO UŻYTKOWNIKA:

  Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji witryny, być może musisz utworzyć konto. Nigdy nie wolno używać konta innej osoby bez zgody. Podczas tworzenia konta musisz podać dokładne, aktualne i kompletne informacje. Jeśli jakiekolwiek informacje dostarczone przez użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub zakończenia członkostwa i /lub dostępu do Strony. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie, które występuje na Twoim koncie i musisz zachować bezpieczeństwo swojego hasła. Powinieneś niezwłocznie zawiadomić OVVO o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieupoważnionym użyciu Twojego konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz wszelkich działań prowadzonych za pośrednictwem Twojego konta.
 4. MATERIAŁ UŻYTKOWNIKA:

  Licencjobiorca zachowuje wszystkie prawa własności do swojego imienia i fotografii oraz innych materiałów i materiałów, które publikujesz, zgłaszasz lub przesyłasz do Witryny (łącznie "Materiał użytkownika" ) 2. Niemniej jednak przesyłając, publikując i /lub przesyłając materiały użytkownika do Witryny, niniejszym przyznaje się nam Państwo nieodpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, w pełni sublicencjonowane, nieodwołalne, zbywalne, niewyłączne prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, Tworzyć dzieła pochodne, rozpowszechniać, cyfrowo wykonywać, publikować publicznie i publicznie wyświetlać, w inny sposób wykorzystywać w jakikolwiek sposób materiał Użytkownika i /lub włączać go w inne prace w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub później opracowanych w dowolnym celu W jakikolwiek sposób, komercyjnych lub innych, bez rekompensaty lub uprzedniej zgody użytkownika. Wysyłając, publikując lub przesyłając Materiały Użytkownika do Strony, które oświadczasz i gwarantujesz, że (a) żadna ze stron nie ma żadnych praw do Materiału Użytkownika lub że masz wszelkie prawa konieczne do przyznania praw przyznanych niniejszym, b) Materiał Użytkownika jest Nie podlegają żadnym zobowiązaniom, niezależnie od tego, czy są poufne, przypisane lub w inny sposób z naszej strony, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub ujawnienie jakichkolwiek Materiałów Użytkownika; c) udostępnienie Materiału Użytkownika za pośrednictwem Strony i za jej pośrednictwem; Wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne; Oraz (d) niniejszym zobowiązujesz się do odszkodowania OVVO za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczonego materiału użytkownika. Możesz nieodwracalnie zrzec się wszelkich "praw moralnych" lub innych praw w odniesieniu do przypisywania autora lub integralności Materiału Użytkownika, które mogą mieć na mocy jakiegokolwiek prawa obowiązującego w dowolnej teorii prawnej.
 5. ZABRONIONE DZIAŁANIA:

  Użytkownik nie może publikować, przesyłać ani przesyłać żadnych materiałów lub treści na lub za pośrednictwem Witryny:
  • naruszające lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa innych osób,
  • pozyskuje, zachęca lub promuje stosowanie nielegalnych substancji lub działań;
  • bezprawne, groźne, obraźliwe, nękające, zniesławiające, zniesławiające, obraźliwe, poniżające, inwazyjne prawa do prywatności lub reklamowania, oszukańcze lub torturowe, wulgarne, obsceniczne, wyolbrzymione lub nienawistne, zastraszające, poniżające, skandaliczne, pornograficzne, nieprzyzwoite lub W inny sposób nie do zaakceptowania;
  • chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową lub jakimikolwiek innymi prawami własności (chyba że uzyskali Państwo wszystkie prawa niezbędne do przyznania praw przyznanych poniżej);
  • wyraża lub sugeruje, że wszelkie oświadczenia złożone przez Ciebie są zatwierdzone przez OVVO;
  • powodujące powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zachęca do zachowania stanowiącego przestępstwo lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe lub federalne;
  • zawiera nagość, obsceniczne gesty, język nieprzyzwoity, reklamę produktów, usług lub stron internetowych i /lub informacje kontaktowe (tzn. Numery telefonów, adresy, adresy URL lub adresy e-mailowe).
 6. LINKI:

  Dla Twojej wygody możemy udostępnić Ci linki do innych witryn ze strony ("Witryny połączone"). OVVO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i dostępność informacji udostępnianych przez jakąkolwiek Witrynę Linków. Linki do Strony Stowarzyszonej niekoniecznie stanowią potwierdzenie lub powiązanie z nami takich witryn lub treści, produktów, reklam i innych materiałów prezentowanych na tej Witrynie. Firma OVVO nie kontroluje i nie jest odpowiedzialna, ani bezpośrednio, ani pośrednio za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na zawartości, towarach lub usługach dostępnych na jakiejkolwiek Stronie Stronowej. UZNAJĄC I ZGADZAM SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, WŁĄCZNIE Z JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚCI, PRODUKTY, REKLAMY LUB INNE MATERIAŁY DOSTĘPNE PO STRONIE Z LINKI, JEST WŁASNYM RYZYKIEM I PODLEGA WARUNKACH UŻYTKU MAJĄCEJ ZASTOSOWANIE DO TAKICH LINKI OBSZAR I TEN MATERIAŁY.
 7. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI:

  OVVO podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w tej Witrynie. OVVO nie bierze jednak odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści tej witryny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 8. ROSZCZENIA NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH:

  Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. ("DMCA") przewiduje uciekanie się do właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że materiał pojawiający się w internecie narusza ich prawa wynikające z prawa autorskiego w USA. Jeśli wierzysz w dobrej wierze, że jakikolwiek materiał lub treść zamieszczona na tej stronie narusza twoje prawa autorskie, (lub twój agent) może przesłać nam powiadomienie zażądające usunięcia materiału lub zablokowania dostępu do niego. Jeśli uważasz, że ktoś błędnie złożył powiadomienie o naruszeniu praw autorskich przeciwko tobie, DMCA pozwala nam przesłać nam roszczenie wzajemne. Zalecamy skontaktowanie się z radcą prawnym przed złożeniem ogłoszenia lub odwołań. Aby wysłać ogłoszenie, proszę przekazać następujące informacje na adres info@ovvooptics.com: Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; Opis dzieła chronionego prawem autorskim, o którym twierdzisz, został naruszony; Opis materiału rzekomo naruszającego prawomocnie i miejsce, w którym znajduje się rzekomo naruszający materiał; Oświadczenie przez użytkownika, że ​​masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest przez Ciebie autoryzowane, właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawa; Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; i Podane przez Ciebie oświadczenie, pod przysięgą pod groźbą winy, że powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym do działania w imieniu właścicieli praw autorskich.
 9. MONITOROWANIE I USUWANIE ZAWARTOŚCI:

  Mamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania treści i korzystania ze Strony w celu określenia zgodności z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz innymi zasadami operacyjnymi ustanowionymi przez Nas, lub z innego powodu lub celu. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia treści lub materiałów dostarczonych lub zamieszczonych na Witrynie, z jakiegokolwiek powodu, w tym jeśli okaże się, że materiał taki narusza niniejsze Warunki lub w inny sposób Niedopuszczalne lub niedokładne. Zastrzegamy sobie również prawo, według własnego uznania, do ujawnienia takich materiałów i okoliczności, które dotyczą ich przekazania stronie trzeciej w celu prawidłowego funkcjonowania Witryny; Do ochrony siebie, naszych sponsorów, naszych użytkowników serwisu i gości; Do przestrzegania zobowiązań prawnych lub wniosków rządowych; Lub z innego powodu lub celu.
 10. OŚWIADCZENIE:

  Używanie, odwiedzanie i /lub przeglądanie Witryny jest na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo i nie ograniczając żadnego z powyższych postanowień, wszystko na tej stronie jest udostępniane Użytkownikowi na zasadzie "tak jak jest", bez gwarancji, w sposób wyraźny lub domniemany, w jakikolwiek inny sposób, w tym między innymi Domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, wolności od wirusów komputerowych lub niezgodności. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub wtórne, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Sprawdź lokalne przepisy prawa. Informacje przesyłane do OVVO przez e-mail lub w inny sposób w celu ustanowienia Twojego konta użytkownika podlegają naszej Polityce prywatności. Wszelkie niechciane recenzje, komentarze, składanie, pomysły, koncepcje, techniki, know-how, treść i materiały ("materiały niezamawiane") nie są traktowane jako poufne przez OVVO mogą używać takich niezamawiających materiałów w jakikolwiek sposób, jaki uzna za stosowny. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę prywatności.
 11. OGRANICZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  W ŻADNYM WYPADKU OVVO LUB JEJ PODMIOTY LUB JEGO ODPOWIEDZIALNYCH, ZARZĄDÓW, PRACOWNIKÓW, WŁAŚCICIELÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PUNKTOWE , LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK (I) BŁĘDÓW, BŁĘDÓW, OSTATECZNOŚCI LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAWARTOŚCI, (II) SZKODY UŻYTKOWEJ LUB MIENIE WŁASNOŚCI, ORAZ JAKIEJKOLWIEK PRZYPADKU, WYNIKAJĄCEGO Z DOSTĘPU DO STRONY NASZEJ FIRMY, (III) ANY UZASADNIENIE DOSTĘPU DO LUB UŻYTKOWANIA NASZE BEZPIECZEŃSTWA SERWERY I /LUB WSZELKIE OBSŁUGA OSOBISTE I /lub informacje finansowe przechowywane w tym miejscu, (IV) JAKIEJKOLWIEK PRZERWANIE LUB ZANIECZYSZCZENIE PRZEKAZYWANIA LUB Z NASZEGO STRONY, (IV) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJANU , LUB LIKE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE LUB NA PRZEZ NASĄ STRONĘ PRZEZ JAKIEJKOLWĄ STRONĘ TRZECIĄ, I /LUB STRATĘ LUB USZKODZENIE JAKICHKOLWIEK ZWIĄZANYCH Z WYNIKAMI ZE STRONY FIRMY lub ZANIECZYSZCZONEJ ZAWARTOŚCI, PRZEKAZYWANE LUB INNE DOSTĘPNE DOSTĘPNE W naszej witrynie, niezależnie od tego, czy GWARANCJA, C ONTRACT, TORT, LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, ORAZ O OCHRONIE OCHRONY OVVO O KTÓRYCH POWIADOMIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZENIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CAŁKOWITYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W JEDNOSTKU JEDNOSTKOWEGO. W SZCZEGÓLNYM WIEDZA OTRZYMYWA, ŻE FIRMA OVVO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA "UŻYTKOWNIKA", LUB ZDROWYCH, OBRAŻNYCH LUB NIELEGALNYCH PRZEBIEGU JAKICHKOLWIEK STRONY TRZECIEJ I RYZYKO SZKODY LUB STRATY Z NASTĘPUJĄCYCH RESITU ZE CIEBIE.
 12. ZWERYFIKACJA:

  Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i trzymać nieszkodliwe OVVO, jej podmioty stowarzyszone oraz dostawców usług zewnętrznych oraz ich dyrektorów, oficerów, pracowników, właścicieli, licencjodawców i agentów, Przeciwko wszelkim roszczeniom, żądaniom, zniszczeniom, stratom, kosztom i wydatkom, w tym rozsądnym wynagrodzeniom prawnym, wynikającym z (a) naruszenia niniejszych Warunków i /lub Polityki Prywatności; I /lub (b) korzystania, dostępu i /lub działań związanych z Witryną lub usługami związanymi z Witryną; C) wszelkie treści (w tym między innymi wszelkie materiały Użytkownika) przesyłane, publikowane, przesyłane, przesyłane, modyfikowane lub udostępniane w inny sposób za pośrednictwem Witryny, korzystanie z Witryny lub naruszenie praw osób trzecich, w tym, Bez ograniczeń, prawa autorskie, mienie lub prawo do prywatności; Oraz (d) wszelkie roszczenia, które Użytkownik przesłał, przesłał lub przesłał, spowodował szkodę osobie trzeciej. Możemy uczestniczyć w obronie każdego roszczenia na własny koszt. Nie będziesz rozstrzygać żadnych roszczeń mających wpływ na nas bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 13. KONIECZNE:

  Twoje jedyne prawo i /lub naprawienie w odniesieniu do niezadowolenia z (a) niniejszych Warunków, (b) jakiejkolwiek polityki lub praktyki naszych działań w zakresie użytkowania Witryny, w tym, bez ograniczeń, Nasza Polityka Prywatności lub (c) jakiejkolwiek zawartości udostępnianej za pośrednictwem Strony lub jakiejkolwiek jej zmiany, przestanie odwiedzać i używać Strony. Możemy zakończyć korzystanie z Serwisu, w tym Państwa członkostwa w Serwisie, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Po każdym takim rozwiązaniu przysługuje prawo do korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że każde zakończenie dostępu do witryny lub jej użycie może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia oraz że możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć swoje hasło i nazwę użytkownika oraz wszelkie powiązane z nią informacje i pliki, lub Dostępu do takich informacji lub plików. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub osoby trzeciej za utratę dostępu do Witryny lub jakichkolwiek takich informacji lub plików i nie będą musieli udostępniać takich informacji lub plików po takim rozwiązaniu.
 14. RÓŻNE:

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki wraz z naszą Polityką Prywatności stanowią całość umowy między użytkownikiem a OVVO w odniesieniu do korzystania z tej Witryny. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JESTEŚMY WIĘCEJ NIŻ 18 LAT WIEKU, LUB UŚREDNIONYM MNIE, LUB POSIADAJĄCY ZGODNIE Z PRAWEM WŁASNYM LUB GUARDIŃSKIMI, ABY WŁASNE I PRAWNE, ABY ZOSTAĆ PRZYJMUJEMY I OBOWIĄZUJĄCY WARUNKI, OBOWIĄZKI, AFFIRMACJE I GWARANCJE ZESTAWIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH I PODEJMOWANIE I ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.
 15. NIE WAŻNE:

  Usterka firmy OVVO w celu wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się praw OVVO wynikających z niniejszej umowy w odniesieniu do przeszłych lub przyszłych działań.
 16. JURYSDYKCJA:

  Wszelkie spory dotyczące treści lub korzystania z tej Strony podlegają prawom materialnym Stanów Zjednoczonych i Państwa New Jersey, a jurysdykcja i miejsce takiego działania Być powierzone wyłącznie sądom federalnym i stanowym z siedzibą w Nowym Jorku w Nowym Jorku.